Trainingen

Van:

Ontwerpstudio LenteGoud

KvK: 68669062

hierna te noemen: de gebruiker

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de gebruiker gesloten offertes, overeenkomsten en leveringen.

1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De gebruiker en de opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.6. Onduidelijkheden over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes

2.1. De door de gebruiker aangeboden offertes zijn vrijblijvend; zij zijn een maand geldig, tenzij anders aangegeven.

2.2. De gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de opdracht of van werktekeningen, druk- en andere proeven.

2.3. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren informatie, materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever

1

die de gebruiker tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

2.4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt de gebruiker begint met het uitvoering van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.5. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.6. Indien de opdrachtgever een offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.

Artikel 3 Betaling

3.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1½% per maand; tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4 Honorarium

4.1. Voor offertes en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

4.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

4.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de

2

gebruikelijke uurtarieven van de gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4.6. Indien de gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

4.7. De gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschotnota te zenden aan de opdrachtgever, gebaseerd op 50% van de globaal berekende tijd en kosten die aan de opdracht moet worden besteed.

4.8. Voor zover reeds werkzaamheden zijn verricht c.q. kosten zijn gemaakt, kan de opdrachtgever een voorlopige nota worden toegezonden, gebaseerd op de reeds door de gebruiker aan de opdracht bestede tijd en daarvoor gemaakte kosten.

4.9. De opdrachtgever verplicht zich de voorschotnota of voorlopige nota binnen 14 dagen te voldoen. Elke nota wordt als aparte vordering beschouwd.

4.10. De gebruiker houdt verantwoording bij van de aan de opdracht bestede tijd en kosten. Indien blijkt dat het in rekening gebrachte voorschot op een bepaald moment is verbruikt, kan een nieuwe voorschotnota worden toegezonden.

4.11. Indien blijkt dat het berekende voorschot meer is geweest dan de door de gebruiker bestede tijd en/of gemaakte kosten, zal het teveel betaalde onmiddellijk aan de opdrachtgever worden terugbetaald of na overleg als vooruitbetaling worden geboekt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1. De gebruiker zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen aangaande de belangen van de opdrachtgever.

5.2. De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de gebruiker ontvangen druk-, tekst – of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de gebruiker terug te zenden.

5.3. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door de gebruiker mogelijk te maken.

5.5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij

3

overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7. De opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of de gebruiker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts zodra hem het tegendeel blijkt, gehouden de gebruiker hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk vijf werkdagen na aflevering.

5.8. De prestatie van de gebruiker geldt in elk geval tussen de partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 7 van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 6 Wijziging van de werkzaamheden

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal de gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal de gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan haar kunnen worden toegerekend.

4

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Indien de gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

7.1. De aansprakelijkheid van de gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

7.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

7.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of haar ondergeschikten.

7.5. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen alsmede schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

7.6. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld.

b. Misverstanden en fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in mededelingen of handelingen van de opdrachtgever, zoals het – mondeling of op iedere andere wijze – niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijk gegevens en/of materialen.

c. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. Afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

f. Fouten in het werk, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld controle uit te voeren en heeft aangegeven aan deze controle geen behoefte te hebben.

7.7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

7.8. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5

Artikel 8 Vrijwaring

De opdrachtgever zal de gebruiker vrijwaren tegen alle schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door de gebruiker geleverde goederen en/of diensten, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot:

a. aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van de gebruiker, die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder dienst toezicht of op diens aanwijzingen;

b. aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever of van een onveilige situatie van dienst bedrijf.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker worden daaronder begrepen.

9.2. De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4. Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

10.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan de gebruiker. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de gebruiker daartoe bevoegd.

6

10.2. De gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

10.4. Indien recht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel. Verder gebruik van het geleverde werk door de opdrachtgever is slechts toegestaan na vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 11 Eigendom en transport productiemiddelen

11.1. Alle door de gebruiker vervaardigde zaken zoals concepten, ontwerpen, modellen, in computerbestanden opgeslagen teksten, ontwerpen en lay-outs, litho’s en films blijven het eigendom van de gebruiker, ook als deze als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Ze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11.2. De gebruiker is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de gebruiker en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de gebruiker zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van hoogstens één jaar en zonder dat de gebruiker instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

11.2. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring – alsmede tijdens transport – alle risico’s ten aanzien van in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data met behulp van enig technisch middel.

Artikel 12 Annulering

12.1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren mits hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden betaalt.

12.2. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De opdrachtgever dient daarbij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

7

12.3. De schadevergoeding bedoeld in 1 en 2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de gebruiker voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 50% van het resterende deel van het honorarium dat door de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. De gebruiker behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.

12.4. Indien de opdracht – om welke reden dan ook – voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 13 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst

14.1. De vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan de gebruiker omstandigheden ter kennis komen, die de gebruiker goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien de gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

14.2. In de genoemde gevallen is de gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Incassokosten

15.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau alsmede alle kosten voor juridisch advies en bijstand. In ieder geval is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW, verschuldigd.

15.2. Indien de gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8

15.3. Onder de in lid 1 bedoelde kosten vallen eveneens die kosten, die gemaakt worden voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen.

15.4. In geval van een gerechtelijke procedure is de opdrachtgever gehouden de onder lid 3 bedoelde kosten te voldoen. Deze kosten zullen als eis bij dagvaarding worden opgevoerd.

15.5. De voldoening van de onder lid 3 bedoelde kosten staat los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 16 Trainingen

16.1. Inschrijven voor een training gebeurt online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De gebruiker vestigt per e-mail de inschrijving. De gebruiker houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

16.2. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De gebruiker verzendt daartoe een factuur.

16.3. Annulering van de inschrijving voor een training door de deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de kosten van de training verschuldigd
 • tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd
 • bij annulering korter dan 1 week is de deelnemer 75% van de kosten van de training verschuldigd
 • bij annulering korter dan 2 dagen voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

16.4. De gebruiker heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus te annuleren. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. De gebruiker vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Artikel 17 Verwerkersovereenkomst

Partijen:

 1. Opdrachtgever, hierna te noemen ‘Verwerkingsverantwoordelijke’;
 2. Gebruiker, hierna te noemen ‘Verwerker’. Overwegingen:

9

 1. A.    Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor het verrichten van de volgende diensten: het verstrekken van juridische ondersteuning, adviezen en/of bijstand. Deze overeenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

1. Definities

a. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

b. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

c. Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrichten;

 • Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijkepersoon, die Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken, waarvan het soort persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen nader zijn gespecificeerd in artikel 21.16;
 • Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerkingen bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de Uitvoeringswet AVG;
 • Uitvoeringswet AVG: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van hetEuropees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);
 • Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd opPersoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
 1. Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

10

 • 3.  Verwerking door Verwerker Algemeen

3.1 Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.

3.2 Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

3.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

3.4 Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.

3.5 Verwerker stelt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.

3.6 Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.

3.7 Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

3.8 Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

3.9 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

4. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

4.1 Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke

zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.

4.2 Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie

11

verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

5. Verzoeken van Betrokkenen

5.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

5.2 Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

6. Medewerking Verwerker

6.1 Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen om:

 1. verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving te beantwoorden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;
 • datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen;
 • een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren;
 • de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

7. Inschakelen derden door Verwerker

7.1 Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt.

7.2 Indien een derde na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze andere derde bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.

8. Geheimhouding

8.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van

12

zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt.

8.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor de Verwerker en zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke, nadat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

8.3 Verwerker legt het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op.

8.4 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

9. Meldplicht datalekken

9.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld nadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.

9.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval informatie te verstrekken over het volgende:

 1. de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie;
 • de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie;
 • de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en
 • de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.

9.3 Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.

9.4 Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

13

10. Beveiligingsmaatregelen en inspectie

10.1 Verwerker zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.

10.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.

10.3 Verwerker staat toe dat Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Verwerker inspecteert of dat op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerkingsfaciliteiten van Verwerker door een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd in verband met de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst vallen (‘de Inspectie’). De Inspectie wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstantie, die naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke neutraal en deskundig is. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat de onderzoeksinstantie verplicht is tot geheimhouding van haar bevindingen tegenover derden.

10.4 Verwerkingsverantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Verwerker gemaakte interne kosten.

10.5 Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.

11. Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

11.1 Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Overeenkomst de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 4 sub 7 AVG.

11.2 Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de Verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Overeenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke Privacywetgeving.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Indien Verwerkingsverantwoordelijke tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, is Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Verwerker daardoor lijdt of heeft geleden.

12.2 Verwerkingsverantwoordelijke stelt Verwerker schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van Derden en voor verliezen, schade of kosten die aan de zijde van Verwerker vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze Overeenkomst en/of overtreding van de geldende wet- en regelging door Verwerkingsverantwoordelijke en/of het niet-naleven van de geldende wet- en regelgeving door Verwerkingsverantwoordelijke.

14

12.3 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor schades en/of boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere autoriteiten die aan Verwerker worden opgelegd en welke zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende wetgeving door Verwerkingsverantwoordelijke en/of een tekortkoming door Verwerkingsverantwoordelijke in de nakoming van deze Overeenkomst.

12.4 In geval van overtreding en/of niet-naleving door Verwerkingsverantwoordelijke van hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald, en indien als gevolg hiervan Verwerker een boete van de AP of een andere autoriteit opgelegd krijgt, dient een bedrag gelijk aan het boetebedrag door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker te worden voldaan, vermeerderd met alle rentes en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Verwerker als gevolg van de overtreding en/of de niet-naleving heeft gemaakt. Deze vordering is onmiddellijk opeisbaar en is niet voor verrekening vatbaar. Het voorgaande laat het recht van Verwerker onverlet om van Verwerkingsverantwoordelijke (naast betaling van de boete) nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

12.5 Indien Verwerker aansprakelijk is jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor schade uit welke hoofde dan ook, is Verwerker alleen aansprakelijk voor directe schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt als gevolg van een aan Verwerker toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Verwerker onder deze Overeenkomst zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Verwerker in een voorkomend geval uitkeert dan wel nooit meer bedragen dan het bedrag dat Verwerker voor haar diensten, waaruit de schade voortvloeit, bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening heeft gebracht.

12.6 Verwerker is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde winst, en immateriële schade.

12.7 Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verwerker in staat is adequaat te reageren.

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Verwerkingsverantwoordelijke de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verwerker vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

13. Beëindiging

13.1 De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Onderliggende Overeenkomst eindigt.

Retourneren of vernietigen Persoonsgegevens bij beëindiging Overeenkomst

13.2 Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Overeenkomst onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en

15

alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Verwerker daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan. Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

13.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

14. Overdracht rechten en plichten

14.1 Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

15. Deelbaarheid

15.1 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

16.

A. Categorieën Betrokkenen

De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn in ieder geval:

 • Particulieren;
 • Rechtspersonen;
 • Wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Werknemers en/of werkgevers van Verwerkingsverantwoordelijke en wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke;

16

 • –          Getuigen van Verwerkingsverantwoordelijke en wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Familieleden van Verwerkingsverantwoordelijke en wederpartijen van Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Soort Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die door Verwerker worden verwerkt zijn in ieder geval:

 • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummers;
  • e-mailadressen;
  • Geboortedata;
  • KvK-nummer;
  • Bank/Gironummer.

C. Aard en doel van de verwerking

De aard van de verwerking is het gebruik maken en/of aanvullen van Persoons- en apparatuur gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van Diensten in het kader van de Onderliggende Overeenkomst waaronder het verstrekken van juridische ondersteuning, adviezen en/of bijstand.

De verwerking van de Persoonsgegevens heeft in ieder geval als doel het uitvoeren van de Onderliggende Overeenkomst.

D. Verwerking buiten de EER

De Persoonsgegevens worden in de volgende landen buiten de EER verwerkt (denk ook aan onderhoud door personen die zich buiten de EER bevinden of cloudopslag bij een cloudprovider van buiten de EER, zoals uit de VS): n.v.t.

E. Gegevens Sub-verwerkers

Verwerker maakt voor de Diensten gebruik van de volgende Sub-verwerkers:

Microsoft Office 365

Perfectvieuw

Indesign

Illustrator

Photoshop

Adobe reader

F. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de Verwerkersovereenkomst is de contactpersoon van Verwerker: J. Joling

17

 1. ‘Omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de Verwerker zijn geïmplementeerd’

Zoals opgenomen in art. 17.10 worden hieronder de afspraken tussen partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De getroffen maatregelen zijn opgenomen in dit artikel en worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is.

Verwerkingsverantwoordelijke acht genoemde maatregelen passend voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

Technische beveiligingsmaatregelen:

 • Up-to-date virusscan op laptops, tablets, PC’s etc.;
 • Beveiligde USB-sticks;
 • Accurate beveiliging mobiele telefoons;
 • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen);
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven;
 • Geen onbeveiligde back ups maken;
 • Geen documenten op privé laptop opslaan.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • Clean desk policy;
 • Laptop, tablet, usb’s en telefoon niet onbemand achterlaten;
 • Oude documenten op juiste manier vernietigen of retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Documenten, facturen, etc. met persoonsgegevens bewaren in een ruimte en/of kast die afgesloten kan worden;
 • Afgesloten kantoorruimte met alarmbeveiliging.

Maatregelen voor het opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:

Verwerker zal de getroffen beveiligingsmaatregelen regelmatig evalueren en waar noodzakelijk verder aanvullen.

18. ‘Procedure Meldplicht Datalekken’

Tussen Partijen zijn met betrekking tot de Meldplicht Datalekken de volgende afspraken gemaakt:

 1. Verwerker registreert alle Beveiligingsincidenten;
 • In geval van een Beveiligingsincident informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur en zal Verwerkingsverantwoordelijke de relevante informatie over het incident melden;

18

 • 3)      Verwerker geeft in ieder geval aan wat de (vermeende) oorzaak is van het Beveiligingsincident in verband met Persoonsgegevens, wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is, wat de (voorgestelde) oplossing is en wie reeds geïnformeerd is.
 • Verwerkingsverantwoordelijke zal beoordelen of een melding verricht dient te worden bij de AP. Verwerkingsverantwoordelijke zal daarbij in overleg treden met Verwerker;
 • Voordat Verwerkingsverantwoordelijke de melding bij de AP verricht zal Verwerkingsverantwoordelijke de inhoud van de melding met Verwerker bespreken;
 • Indien Verwerkingsverantwoordelijke oordeelt dat tevens Betrokkenen geïnformeerd dienen te worden, zal Verwerkingsverantwoordelijke de inhoud van die informatie met Verwerker bespreken.

Artikel 18 Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de gebruiker zullen door een door laatstgenoemde aan te wijzen rechter worden beslecht, voorzover de wet zich daartegen niet verzet.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder Kvk-nummer 68669062. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.